(AHD) महाराष्ट्र शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागात 446 जागांसाठी भरती

जाहिरात क्रमांक: एनजीओ-५(४)/(प्र.क्र.१११०)/२९१/२०२३ / पसं-१, पुणे-६७, दिनांक: २६/०५/२०२३ पशुसंवर्धन विभागातील भुतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील गट-क विविध …

Read more