(AHD) महाराष्ट्र शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागात 446 जागांसाठी भरती

जाहिरात क्रमांक: एनजीओ-५(४)/(प्र.क्र.१११०)/२९१/२०२३ / पसं-१, पुणे-६७, दिनांक: २६/०५/२०२३

पशुसंवर्धन विभागातील भुतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील गट-क विविध संवर्गातील सरळसेवेची पदे भरण्यासाठी जाहिरात सन २०२३ जाहिरात क्रमांक-वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. पदनि- २०२२/प्र.क्र.२/२०२२/आपक, दिनांक ३१/१०/२०२२ आणि कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग क्र. पसंप्र-२०२२/प्र.क्र. १४३/पदुम-१, मुंबई, दिनांक ०३.०२.२०२३ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार पशुसंवर्धन विभाग आस्थापनेवरील भुतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील गट-क संवर्गातील निम्न नमूद सरळसेवेची पदे भरण्यासाठी खाली नमूद केलेल्या रिक्त पदांकरिता पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज भरावयाची सुविधा https:/sbpsonline.ibps.in/cahmay23/

Advertisement
या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. तसेच सदर जाहिरात पशुसंवर्धन विभागाच्या https://ahd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

जाहिरात क्र.: NGO-5(4)/(प्र.क्र.1110/291/2023/पसं-1,पुणे-67

Total: 446 जागा

पदाचे नाव & तपशील:

पद क्र.पदाचे नावपद संख्या
1पशुधन पर्यवेक्षक376
2वरिष्ठ लिपिक44
3लघुलेखक (उच्चश्रेणी) (गट-क)02
4लघुलेखक (निम्नश्रेणी) (गट-क)13
5प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (गट-क)04
6तारतंत्री (गट-क)03
7यांत्रिकी (गट-क)02
8बाष्पक परिचर (गट-क)02
Total446

शैक्षणिक पात्रता : 

  1. पद क्र.1: (i) 10वी उत्तीर्ण  (ii) पशुधन पर्यवेक्षक अभ्यासक्रम उत्तीर्ण किंवा कृषी पदवी किंवा समतुल्य.
  2. पद क्र.2: पदवीधर
  3. पद क्र.3: (i) 10वी उत्तीर्ण  (ii) लघुलेखन 120 श.प्र.मि.   (iii) इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र.मि. किंवा मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.मि.
  4. पद क्र.4: (i) 10वी उत्तीर्ण  (ii) लघुलेखन 100 श.प्र.मि.   (iii) इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र.मि. किंवा मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.मि.
  5. पद क्र.5: (i) रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र, जीवशास्त्र किंवा सुक्ष्मजीवशास्त्र विषयांसह विज्ञान पदवी   (ii) प्रयोगशाळा वैद्यकीय तंत्रज्ञानाचा डिप्लोमा
  6. पद क्र.6: (i) ITI (तारतंत्री)    (ii) 01 वर्ष अनुभव
  7. पद क्र.7: (i) 10वी उत्तीर्ण     (ii) ITI (डिझेल मेकॅनिक)  (iii) 02 वर्षे अनुभव
  8. पद क्र.8: (i) 10वी उत्तीर्ण     (ii) बाष्पक आणि धुराचा उपद्रव संस्थेचे द्वितीय श्रेणीचे प्रमाणपत्र

वयाची अट: 01 मे 2023 रोजी 18 ते 38 वर्षे  [मागासवर्गीय: 05 वर्षे सूट]

नोकरी ठिकाण: संपूर्ण महाराष्ट्र

Fee: खुला प्रवर्ग: ₹1000/-   [मागासवर्गीय/आ.दु.घ./अनाथ/दिव्यांग/माजीसैनिक:₹900/-]

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 11 जून 2023 (11:59 PM)

अधिकृत वेबसाईट: पाहा

जाहिरात (Notification): पाहा

Online अर्ज: Apply Online

Advertisement

Leave a Comment