BMC Recruitment 2023 बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत ‘कनिष्ठ लघुलेखक’ पदाच्या 226 जागांसाठी भरती

जाहिरात क्र.: MPR/3130 मा. महानगरपालिका आयुक्त यांच्या मंजुरी क्र. एमजीसी / एफ/9327 दि.19.04.2023 नुसार, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील विविध आस्थापनेवरील ‘कनिष्ठ …

Read more